हरितगृह फुलशेती

साईबन मध्ये हरितगृह फुलशेती

हरितगृह फुलशेती

हुरड्याच्या हंगामात साई बनात हुरडा पार्टीचे अयोजन केले जाते. हुरडा पार्टीसाठी अद्यावत जागा व्यवस्थापनाच्या वतीने निर्माण करण्यात आली आहे. हुर्डापार्टीसाठी देशभरातील खवय्ये साईबनात येत असतात.